ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Toepasbaarheid

1.1 Alle verwijzingen naar DEZWARTE in huidige Algemene Voorwaarden, betreffen  verwijzingen – volgens toepasselijkheid – naar DEZWARTE TECHNIEKEN BV (met ondernemingsnummer BE0425 076 962) en/of DEZWARTE INTERIEUR BV (met ondernemings-nummer BE0466 680 262) en/of DEZWARTE TRADING BV (met ondernemingsnummer BE0871 650 908).

1.2 Alleen de hierna vermelde Algemene Voorwaarden regelen de overeenkomsten tussen DEZWARTE en de klant. Eigen voorwaarden van de klant kunnen aan DEZWARTE niet tegengesteld worden. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door DEZWARTE te worden aanvaard. Iedere afwijking op de huidige algemene voorwaarden is strikt beperkt tot de overeenkomst die er aanleiding toe was. Ze kan nooit een precedent uitmaken.

1.3 Elke bestelling van producten en materialen en elke aanvaarding van offertes van werken houdt een aanvaarding in van deze algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden worden mee bezorgd met de offerte-aanvragen en bestelbons, alsook verwijst elke offerte en factuur naar de publicatie op de website www.dezwarte.be.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing bij aankopen van goederen via de webwinkel van DEZWARTE. Voor dergelijke aankopen zijn de algemene voorwaarden van het online aankoopplatform Exellent van toepassing.

1.5 Onderwerpen die niet in deze voorwaarden staan beschreven worden geregeld door de algemeen gangbare rechtsregels naar Belgisch recht.

1.6 Alle overeenkomsten worden afgesloten of worden verondersteld afgesloten te zijn op de maatschappelijke zetel van DEZWARTE.

 1. Bestellingen

2.1 De bestellingen, rechtstreeks dan wel door tussenkomst van de zaakvoerders, de daartoe bevoegde personen of onderaannemers geplaatst, worden slechts definitief nadat zij schriftelijk door DEZWARTE bevestigd zijn geworden. Alle verbintenissen aangegaan door voormelde daartoe bevoegde personen bij DEZWARTE worden slechts bindend na schriftelijke bevestiging door DEZWARTE.

2.2 De klant is evenwel gebonden van zodra hij de prijsofferte of bestelbon heeft ondertekend of met de voormelde bevoegde personen een contract heeft afgesloten, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. Het voorschot door de klant gestort, komt in mindering op de bestelprijs.

2.3 De offertes zijn geldig gedurende een termijn van 15 kalenderdagen, tenzij anders vermeld.

2.4 DEZWARTE behoudt zich steeds het recht voor om de klant een bepaald percentage van de offerteprijs als voorschot, de integrale betaling van de offerteprijs of een bankgarantie te vragen alvorens tot uitvoering van het order over te gaan. Wat betreft klant-consument wordt het percentage van het desgevallend voorschot bepaald op minimum 25%, te betalen binnen de geldigheidsduur van de offerte. Na levering wordt een voorschotfactuur gemaakt van 50 %. Na volledige installatie wordt de resterende 25 % verrekend.

2.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de prijzen van DEZWARTE exclusief B.T.W.

Producten en materialen en worden gefactureerd tegen prijzen en wisselkoersen geldend op de dag van de levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De in offertes opgegeven prijzen gelden slechts als inlichting.

De offertes van DEZWARTE zijn gebaseerd op de actueel geldende lonen. Indien zich hieromtrent wijzigingen voordoen, behoudt DEZWARTE zich het recht voor de voorgestelde prijzen op evenredige wijze aan te passen – tussen de datum van de offerte en de ondertekening, dan wel tussen de orderbevestiging en de levering-, ook al zijn de prijzen in de offerte schriftelijk bevestigd.

 

 1. Leveringstermijn en leveringsmodaliteiten

3.1 De uitvoerings- en leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden DEZWARTE geenszins. Vertraging in de uitvoering of levering kan geen aanleiding geven tot opschorting van de betalingsverplichting van de klant, noch geeft dit deze enig recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. tussen DEZWARTE en de klant.

 DEZWARTE  is in ieder geval niet aansprakelijk voor vertragingen opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van fabrikanten en/of leveranciers van DEZWARTE, de klant, diens klanten en/of enige andere derde. Oorlogen, stakingen, lock outs, het slechte weer en alle oorzaken die het vervoer van de goederen hinderen, en over het algemeen alle oorzaken onafhankelijk van de wil van DEZWARTE worden als overmacht aanzien en ontslaan de DEZWARTE van om het even welke verantwoordelijkheid, zelfs indien er uitzonderlijk zou zijn bedongen dat de leveringstermijnen bindend zijn. Zij mogen niet door de klant ingeroepen worden om een schadevergoeding te eisen. In al deze gevallen behoudt DEZWARTE zich het recht voor om zonder enige vergoeding de levering uit te stellen en/of het contract op te zeggen.

3.2 Wijzigingen in de prijsaanvraag en/of het order van de klant, wijzigingen in de schriftelijke overeenkomst tussen DEZWARTE en de klant, evenals wijzigingen in de orderbevestiging uitgaande van DEZWARTE, hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen en vervangen worden door de nieuwe vermoedelijke leveringstermijn.

3.3 De klant verklaart gehuisvest te zijn op het adres zoals vermeld op de bestelbon of het contract en dient elke latere adreswijziging tijdig en schriftelijk mee te delen.

3.4 De levering zonder plaatsing geschiedt door afladen van de goederen voor de gelijkvloerse ingang van de woning, het bedrijfsgebouw of de werf/bouwplaats, waarna het risico met betrekking tot de goederen overgaat op de klant. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de transportkosten steeds verschuldigd door de klant.

3.5 Bij levering met plaatsing gaat het risico over nadat de goederen zijn geplaatst.

3.6 De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen door DEZWARTE op een normale manier kunnen geleverd worden, en de werken op een normale manier kunnen worden uitgevoerd, op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip. De klant zorgt er voor dat de werf/plaats van levering der goederen en uitvoering van de werken goed bereikbaar is. Hij staat ook in voor alle nodige en nuttige veiligheidsvoorzieningen en de vereiste vergunningen/toelatingen. De klant zorgt eveneens voor het goed bewaken van de werf en alle aanwezige en geleverde goederen. Indien hieraan niet is voldaan, is de klant ertoe gehouden alle kosten, verliezen of schade, met inbegrip van de wachturen, in hoofde van DEZWARTE te vergoeden.

3.5 Ingeval de klant de goederen zelf afhaalt in de magazijnen tijdens de openingsuren van DEZWARTE, zal dit op eigen kosten en eigen risico van de klant gebeuren. De klant zal in dat geval de goederen zelf dienen in te laden. Het risico van de klant met betrekking tot de goederen gaat desgevallend over op de klant op het moment dat de goederen ter beschikking worden gesteld door DEZWARTE  in de magazijnen, vòòr het inladen door de klant.

3.6 Indien de klant de door hem bestelde goederen niet afhaalt binnen een periode van 6 maanden, te rekenen vanaf de gevraagde leverdatum, behoudt DEZWARTE zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 kalenderdagen (na de voormelde 6 maanden), de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. In een dergelijk geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan het totale factuurbedrag, desgevallend te verminderen met het reeds betaalde voorschot dat definitief door DEZWARTE verworven blijft.

3.7 DEZWARTE heeft het recht de aangekochte producten in verschillende delen te leveren, uit te voeren en overeenkomstig te factureren.

 

 1. Facturatie en betalingen

4.1 De klant erkent en aanvaardt dat de facturen, aanmaningen en briefwisseling van DEZWARTE op elektronische wijze kunnen verzonden worden naar het e-mail adres dat de klant heeft opgegeven. Tussen partijen geldt een verzendingsbericht waaruit blijkt dat de facturen, aanmaningen en briefwisseling op voormelde wijze werden afgeleverd, als een voldoende bewijs.

4.2 Behoudens bewijs van het tegendeel, wordt – in het geval van niet-elektronische verzending, eender welke factuur of aanmaning van DEZWARTE geacht ontvangen te zijn vijf dagen na de factuur– of aanmaningsdatum. Bovendien laat het inboeken van facturen bij DEZWARTE toe te vermoeden dat deze facturen correct verzonden werden.

Eensluidend verklaarde afschriften van de boekhouding van de DEZWARTE evenals alle op die basis afgeleverde rekeningoverzichten en afrekeningen gelden tussen partijen als een voldoende bewijs van de sommen waartoe de klant tegenover de DEZWARTE gehouden is, behoudens tegenbewijs.

4.3 De factuur dient uiterlijk betaald te worden op het ogenblik van de levering of de afhaling van bestelling of uitvoering van de werken, en dit per voorafgaande overschrijving of per betaalkaart/elektronische betaling, tenzij de factuur een andere vervaldatum vermeldt.

Bij betaling in liquide middelen is enkel aftekening voor ontvangst door een van de zaakvoerders of gemachtigden van DEZWARTE geldig.

Indien de klant de goederen niet betaalt op het ogenblik van levering, zullen de goederen terug worden meegenomen door de leverancier. Alle vervoerskosten en bijkomende kosten die hiermee gepaard gaan zijn in een dergelijk geval ten laste van de klant.

4.4 Alle geleverde goederen blijven eigendom van de DEZWARTE tot algehele betaling is geschied.

Zolang de geleverde goederen en/of werken niet volledig (hoofdsom, interesten en onkosten) werden betaald of uit andere hoofde niets meer verschuldigd is aan de verkoper, blijven de geleverde goederen eigendom van DEZWARTE. Dit eigendomsvoorbehoud verwijst uitdrukkelijk naar de toepassing van de artikelen 101 en 108 van de faillissementswet. Het risico gaat echter over op de klant bij de contractsluiting.

Terugname van de goederen heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst wordt ontbonden.

Er kunnen in geen geval bedragen in mindering worden gebracht ten titel van waarborg of om andere redenen.

4.5 Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zal een kosteloze herinnering worden verstuurd naar de klant met verzoek het verschuldigde bedrag te betalen binnen de 14 kalenderdagen.

Bij het uitblijven van betaling binnen voormelde termijn zal het openstaande bedrag worden verhoogd met een verwijlrente verschuldigd ten belope van 12 % (op jaarbasis) van het factuurbedrag (incl. BTW) dat verschuldigd is vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de kosteloze herinnering aan de klant werd verstuurd, tot op het moment van integrale betaling, overeenkomstig art 5, tweede lid van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

4.6 Eveneens is zonder bijkomende ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van:

 • 20 Eur als het verschuldigde saldo lager of gelijk is aan 150 Eur ;
 • 30 Eur vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 Eur en 500 Eur als het verschuldigde saldo tussen 150,01 Eur en 500 Eur is ;
 • 65 Eur vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 Eur met een maximum van 2.000 Eur als het verschuldigde saldo hoger dan 500 Eur is.

4.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten, zoals kosten aangetekend schrijven en incasso, vallen ten laste van de klant. Het staat DEZWARTE vrij om de inning van haar facturen over te dragen aan een derde partij, en dit zonder voorafgaande aanmaning en/of ingebrekestelling. Indien DEZWARTE daartoe overgaat, kan de klant enkel nog bevrijdend betalen op rekening van de derde partij.

4.8  Elke niet-tijdige betaling, gedeeltelijke of wanbetaling maakt tevens alle andere, zelfs niet vervallen facturen integraal eisbaar en zal elke toegestane betalingsfaciliteit of korting zowel voor het verleden als voor de toekomst vervallen.

4.9 Bij niet-tijdige betaling, gedeeltelijke of wanbetaling heeft DEZWARTE  het recht de geleverde producten terug te vorderen van de klant, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de klant te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder dat DEZWARTE enige vergoeding wegens schade of vertraging verschuldigd zal zijn. In dergelijk geval blijft het door de klant betaalde voorschot aan DEZWARTE definitief verworven.

4.10 Voormelde bepalingen zijn tevens van toepassing ingeval van een (dreigend) faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, in toepassing van boek XX van het Wetboek van Economisch Recht, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor DEZWARTE redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant verliezen.

4.11 Het is de klant verboden de goederen te verkopen, te verwerken, te verpanden aan een derde, te bezwaren met enig ander voorrecht, waarborg of zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord, of erover op enige wijze te beschikken, zolang de verkoopprijs niet volledig is betaald. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen.

4.12 In toepassing van bovenstaande bepalingen behoudt verkoper zich het recht voor om onmiddellijk de verkochte goederen met hun toebehoren terug te nemen waar ze zich bevinden, waarbij alle kosten van weghalen, vervoer en dergelijke ten laste van de klant vallen. Alle beschadigingen aan de verkochte goederen zijn voor rekening van de klant.

4.13 De klant is verplicht aan de verkoper mee te delen waar de verkochte goederen zich bevinden en alle medewerking te verlenen voor het weghalen. Als dit weghalen door welke oorzaak ook zou verhinderd worden door de klant, zijn aangestelden of zijn schuldeisers, is de klant van rechtswege een vergoeding verschuldigd van 500 € per dag tot op de dag dat de goederen in bezit van verkoper worden gesteld, onder aftrek van het eventueel reeds betaalde voorschot, welk bedrag definitief door verkoper verworven blijft.

4.14  Hetzelfde geldt voor de goederen, die in bewaring of in consignatie gegeven werden om te worden verkocht voor rekening van de leverancier.

 

 1. Klachten en waarborg

5.1 Alle klachten met betrekking tot facturatie van  leveringen en/of werken dienen, op straffe van verval, per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van DEZWARTE en uiterlijk binnen de zeven (7) kalenderdagen te gebeuren, met vermelding van het factuurnummer en de datum van de factuur.

5.2 De aanvaarding/oplevering van het geleverde werk of goed kan uitdrukkelijk of stilzwijgend gebeuren. Door de aanvaarding/oplevering van de uitgevoerde diensten erkent de klant uitdrukkelijk dat deze beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Alle klachten met betrekking tot of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst moeten per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van DEZWARTE en uiterlijk binnen de zeven (7) kalenderdagen gebeuren met precieze opgave van de schade en/of tekortkomingen, en dit op straf van verval van alle rechten.

5.3 Na aanvaarding van het geleverde werk of goed, geldt een waarborg voor verborgen gebreken gedurende een periode van zes (6) maanden, voor zover:

 • het gebrek de goederen in ernstige mate ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor ze gewoonlijk bestemd zijn of voor het speciale gebruik dat uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst;
 • de goederen op normale wijze werden gebruikt, of minstens in de bijzondere omstandigheden die uitdrukkelijk schriftelijk werden overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst;
 • de gebreken aan DEZWARTE werden gemeld bij aangetekend schrijven binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen nadat het gebrek werd ontdekt of had moeten ontdekt worden.

Alleszins is de waarborg die door DEZWARTE wordt gegeven, beperkt tot de kosteloze reparatie (onderdelen en werkuren) of tot de vervanging van het gebrekkig goed. Dit kan geen aanleiding geven tot de ontbinding van de overeenkomst of het door DEZWARTE betalen van een schadevergoeding, om welke reden dan ook.

 

 1. Aansprakelijkheid

6.1 Alle klachten en/of schade, andere dan deze m.b.t. de conformiteit van de levering behoren uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de producent(en) en/of leverancier(s) waarbij DEZWARTE de desbetreffende producten heeft aangekocht. De koper heeft maximaal de mogelijkheid zich op dergelijke klachten en/of schade te beroepen, gedurende een periode gelijk aan de kortste van volgende periodes: (1) de garantietermijn die de respectievelijke producent of leverancier aan DEZWARTE aanbiedt; (2) een absoluut maximum van 1 jaar na levering van de producten.

6.2 De koper mag in geen geval een verlies of beschadiging van welke aard dan ook inroepen om de volledige betalingen of een gedeelte van de verschuldigde betalingen aan DEZWARTE te staken.

6.3 In geen geval is DEZWARTE aansprakelijk voor door de klant, eindgebruiker en/of derden toegebrachte schade.

6.4 DEZWARTE is nimmer aansprakelijk en tot geen enkele schadevergoeding gehouden voor

– schade welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens de klant geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door of namens de klant of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt;

– schade indien de klant onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door DEZWARTE te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

6.5 DEZWARTE is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of onvoorziene omstandigheden zoals, maar niet beperkt tot bijzondere weersomstandigheden, staking, mobilisatie, oorlog, ziekte, ongevallen, communicatie- en informatiestoringen (hardship clausule).

6.6 Indien enige aansprakelijkheid van DEZWARTE bewezen zou zijn, wordt diens aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van de indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, omzetverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel.

6.7 DEZWARTE heeft een rechtsgeldige verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid uitbating”, “burgerlijke aansprakelijkheid na levering” en “burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan toevertrouwde goederen” afgesloten, waarvan een kopie alsmede een kopie van het bewijs van premiebetaling op eerste verzoek kan worden voorgelegd. Indien de aansprakelijkheid van DEZWARTE bewezen zou zijn, zal diens aansprakelijkheid alleen gelden voor gebeurtenissen die krachtens deze verzekeringspolissen gedekt zijn, en zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat de schadelijder zal ontvangen van de verzekeraar “burgerlijke aansprakelijkheid uitbating”, “burgerlijke aansprakelijkheid na levering” en “burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan toevertrouwde goederen” van DEZWARTE, verminderd met de vrijstelling van het verzekeringscontract. De aansprakelijkheid kan nimmer de verzekerde bedragen overstijgen.

 

 1. Einde-ontbinding van de overeenkomst

7.1 Wanneer DEZWARTE ten gevolge van overmacht of onvoorziene omstandigheden zoals, maar niet beperkt tot bijzondere weersomstandigheden, staking, mobilisatie, oorlog, ziekte, ongevallen, communicatie- en informatiestoringen (hardship clausule) niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, behouden zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat hiervoor enige schadevergoeding kan worden geëist.

7.2 DEZWARTE behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan of in de juridische of feitelijke toestand van de klant.

In een dergelijk geval blijft het door de klant betaalde voorschot aan DEZWARTE definitief verworven.

7.3 De klant die bij DEZWARTE goederen heeft besteld en deze bestelling annuleert, dient een schadevergoeding te betalen gelijk aan tien (10) % van de waarde van de overeenkomst of de verkoopprijs. Indien de annulering het gevolg is van overmacht, wordt de schadevergoeding beperkt tot de bewezen onkosten. Reeds betaalde voorschotten zijn niet terug vorderbaar door de contractspartij.

7.4  Een door de klant geplaatste bestelling van maatwerk of een niet-standaardkleur kan niet geannuleerd of gewijzigd worden. In voorkomend geval is volledige vergoeding verschuldigd.  

 

 1. Onafhankelijkheid

De nietigheid van een bepaling of van een deel ervan brengt niet de nietigheid van alle overige

bepalingen vervat in deze algemene voorwaarden met zich mee. Indien de nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of een deel ervan zou komen vast te staan, zullen partijen deze vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en waarvan de economische en financiële uitwerking zo dicht mogelijk aanleunt bij de nietig bevonden bepaling, of het deel ervan.

 

 1. Bevoegdheid

Alle overeenkomsten door de DEZWARTE aangegaan vallen onder de toepassing van het Belgisch recht, met uitsluiting van alle andere rechtsnormen. Voor alle geschillen en betwistingen, met inbegrip van kort geding, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Veurne, bevoegd.