Verkoopsvoorwaarden

Elektro Dezwarte bvba – TRW Dezwarte bvba

 

Door het enkele feit de levering te aanvaarden, aanvaardt de koper ook volgende verkoopsvoorwaarden:

Klachten omtrent de geleverde goederen en diensten moeten ons schriftelijk kenbaar gemaakt worden binnen de acht dagen na de levering. Na deze termijn zijn geen klachten nog ontvankelijk. Klachten omtrent onze rekeningen en facturen dienen schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum. Na deze termijn zal de factuur als juist en in volle recht aangenomen beschouwd worden.

Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot algehele betaling is geschied.

Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zijn de bepalingen uit boek XIX van het Wetboek Economisch Recht van toepassing, en zal de verkoper de klant een gratis herinnering sturen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 kalenderdagen.

Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag verhoogd met een jaarlijkse intrest berekend tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties berekend vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de gratis herinnering aan de klant werd verstuurd, alsook een forfaitaire van:     

  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  • 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  • 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.“

Eigen voorwaarden van ons cliënteel kunnen ons niet tegengesteld worden. Elke afwijking van onze verkoopsvoorwaarden dient schriftelijk bedongen.

Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Veurne bevoegd, waarbij alleen het Belgisch Recht van toepassing is.